Conference Sessions

Research Session 1: Data Mining Algorithm

Time: 13:30-15:30, August 2, 2019

Location: 2F Jingui Hall

Chair: Lianli Gao


Coupled Semi-supervised Clustering: Exploring Attribute Correlations in Heterogeneous Information Networks

Jianan Zhao, Ding Xiao, Linmei Hu, Chuan Shi

Beijing University of Posts and Telecommunications, China


Exploring Nonnegative and Low-Rank Correlation for Noise-Resistant Spectral Clustering

Zheng Wang1, Cai Na2, Zeyu Ma1, Si Chen3, Lingyun Song4, Yang Yang1

1University of Electronic Science and Technology of China, China, 2Beijing Institute of Computer Technology and Application, China, 3China Electronics Technology Group Corporation, China, 4Xi’an Jiaotong University, China


PrivBUD-Wise: Differentially Private Frequent Itemsets Mining in High-dimensional Databases

Jingxin Xu1, Kai Han1, Pingping Song2, Chaoting Xu1, Fei Gui1

1University of Science and Technology of China, China, 2Anhui University, China


Who is the abnormal user: Anomaly Detection Framework based on the Graph Convolutional Networks

Zetao Zheng1, Jia Zhu1, Yong Tang1, Jiabing Du2

1South China Normal University, China, 2Guangdong Grid Co, China

Research Session 2: Data Mining Applications

Time: 13:30-15:30, August 2, 2019

Location: 2F Yuegui Hall

Chair: Xingquan Zhu


A Survival Certification Model Based on Active Learning over Medical Insurance Data

Yongjian Ren1, Kun Zhang1,2, Yuliang Shi1,2

1Shandong University, China, 2Dareway Software Co., Ltd., China


Predictive Role Discovery of Research Teams Using Ordinal Factorization Machines

Tong Liu1, Weijian Ni1, Qingtian Zeng1, Nengfu Xie2

1Shandong University of Science and Technology, China, 2Chinese Academy of Agricultural Sciences, China


Deep Learning for Online Display Advertising User Clicks and Interests Prediction

Zhabiz Gharibshah1, Xingquan Zhu1, Arthur Hainline2, Michael Conway2

1Florida Atlantic University, USA, 2Bidtellect Inc., USA


History-driven Entity Categorization

Yijun Duan, Adam Jatowt, Katsumi Tanaka

Kyoto University, Japan

Research Session 3: Sentiment Analysis

Time: 13:30-15:30, August 2, 2019

Location: 2F Yingui Hall

Chair: Lei Duan


Improved Review Sentiment Analysis with A Syntax-aware Encoder

Jiangfeng Zeng1, Ming Yang2, Ke Zhou1, Xiao Ma3, Yangtao Wang1, Xiaodong Xu1, Zhili Xiao4

1Huazhong University of Science and Technology, China, 2Dareway Software Co., Ltd., China, 3Zhongnan University of Economics and Law, China


PowerMonitor: Aspect Mining and Sentiment Analysis on Online Reviews

Zhibin Zhao, Lan Yao, Siyuan Wang, Ge Yu

Northeastern University, China


Transformer and Multi-scale Convolution for Target-oriented Sentiment Analysis

Yinxu Pan1, Binheng Song1, Ningqi Luo1, Xiaojun Chen2, Hengbin Cui2

1Tsinghua University, China, 2Ant Financial Services Group, China


MBMN: Multivariate Bernoulli Mixture Network for News Emotion Analysis

Xue Zhao, Ying Zhang, Wenya Guo, Xiaojie Yuan

Nankai University, China

Research Session 4: Data Quality

Time: 13:30-15:00, August 2, 2019

Location: 2F Yinxing Hall

Chair: Xiang Zhao


DeepAM: Deep Semantic Address Representation for Address Matching

Shuangli Shan1,2, Zhixu Li1,3, Yang Qiang4, An Liu1, Jiajie Xu1, Zhigang Chen3

1Soochow University, China, 2Neusoft Corporation, China, 3IFLYTEK, China, 4King Abdullah University of Science and Technology, SA


Drawing CoCo Core-sets from Incomplete Relational Data

Yongnan Liu1,2, Jianzhong Li1

1Harbin Institute of Technology, China, 2Heilongjiang University, China


Reducing Wrong Labels for Distant Supervision Relation Extraction with Selective Capsule Network

Zihao Wang, Yong Zhang, Chunxiao Xing

Tsinghua University, China

Research Session 5: Graph Data

Time: 16:00-18:00, August 2, 2019

Location: 2F Jingui Hall

Chair: Bolong Zheng


Distributed Landmark Selection for Lower Bound Estimation of Distances in Large Graphs

Mingdao Li, Peng Peng, Yang Xu, Hao Xia, Zheng Qin

Hunan University, China


Cider: Highly Efficient Processing of Densely Overlapped Communities in Big Graphs

Yadi Chen, Wen Bai, Runyuan Chen, Di Wu, Guoqiao Ye, Zhichuan Huang

Sun Yat-sen University, China


Iterative Hypergraph Computation based on Hyperedge-Connected Graphs

Kaiqiang Yu, Yu Gu, Shuo Yao, Zhen Song, Ge Yu

Northeastern University, China


How to Reach: Discovering Multi-Resolution Paths on Large Scale Networks

Zhaokun Zhang1, Ning Yang1, Philip S. Yu2

1Sichuan University, China, 2University of Illinois at Chicago, USA

Research Session 6: Knowledge Graph

Time: 16:00-18:00, August 2, 2019

Location: 2F Yuegui Hall

Chair: Jia Zhu


Leveraging Domain Context for Question Answering over Knowledge Graph

Peihao Tong, Junjie Yao, Linzi He, Liang Xu

East China Normal University, China


Leveraging Lexical Semantic Information for Learning Concept-Based Multiple Embedding Representations for Knowledge Graph Completion

Yashen Wan1, Yifeng Liu1, Huanhuan Zhang1, Haiyong Xie1,2

1China Academy of Electronics and Information Technology, China, 2University of Science and Technology of China, China


Efficient Distributed Knowledge Representation Learning for Large Knowledge Graphs

Lele Chai, Xin Wang, Baozhu Liu, Yajun Yang

Tianjin University, China


Coherence and Salience-Based Multi-Document Relationship Mining

Yongpan Sheng, Zenglin Xu

University of Electronic Science and Technology of China, China

Research Session 7: Neural Network Applications

Time: 16:00-18:00, August 2, 2019

Location: 2F Yingui Hall

Chair: Jingkuan Song


DeepDial: Passage Completion on Dialogs

Nan Hu, Jianyun Zhou, Xiaojun Wan

Peking University, China


Medical Treatment Migration Prediction in Healthcare via Attention-based Bidirectional GRU

Lin Cheng1, Yongjian Ren1, Kun Zhang1,2, Yuliang Shi1,2

1Shandong University, China, 2Dareway Software Co., Ltd, China


A Novel Approach for Air Quality Inference and Prediction based on DBU-LSTM

Liang Ge, Aoli Zhou, Junling Liu, Hang Li

Chongqing University, China


WRL: A Combined Model for Short-Term Load Forecasting

Yuecan Liu1, Kun Zhang1,2, Shuai Zhen2, Yongming Guan2, Yuliang Shi1,2

1Shandong University, China, 2Dareway Software Co., Ltd, China

Demo Session:

Time: 15:00-17:00, August 2, 2019

Location: 2F Yinxing Hall

Chair: Jizhou Luo


FMQO: A Federated RDF System Supporting Multi-Query Optimization

Qi Ge1, Peng Peng1, Zhiwei Xu1, Lei Zou2, Zheng Qin1

1Hunan University, China, 2Peking University, China


DataServiceHatch: Generating and Composing Continuous Data Services

Guiling Wang1,2, Tongtong Cui1, Xiaojiang Zuo1, Yao Xu2, Yanbo Han1

1North China University of Technology, China, 2China Electronics Technology Group, China


A Mobile Phone Data Visualization Tool for People Flow Analysis

Liangjian Chen1, Siyu Chen1, Shengnan Guo1, Yue Yang2, Jianqiu Xu1

1Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2Jiangsu Academy of Architectural Sciences, China


NativeHelper: A Bilingual Sentence Search & Recommendation Engine for Academic Writing

Weijian Ni1, Yujian Sun1, Tong Liu1, Qingtian Zeng1, Nengfu Xie2

1Shandong University of Science and Technology, China, 2Chinese Academy of Agricultural Sciences, China


PKRS: A Product Knowledge Retrieve System

Taoyi Huang, Yuming Lin, Haibo Tang, You Li, Huibing Zhang

Guilin University of Electronic Technology, China


DataSESec: Security Monitoring for Data Share and Exchange Platform

Guowei Shen1,2, Lu Liu1, Qin Wei1, Chun Guo1

1GuiZhou University, China, 2CETC Big Data Research Institute Co. Ltd., China

Research Session 8: Recommender Systems

Time: 13:30-15:30, August 3, 2019

Location: 2F Jingui Hall

Chair: Yong Zhang


Streaming Recommendation Algorithm with User Interest Drift Analysis

Jianzong Chen, Hanlu Li, Qing Xie, Lin Li, Yongjian Liu

Wuhan University of Technology, China


Unified Group Recommendation towards Multiple Criteria

Yi Wu, Ning Yang, Huanrui Luo

Sichuan University, China


Latent Path Connected Space Model for Recommendation

Lang Mei1, Jun He1, Hongyan Liu2, Xiaoyong Du1

1Renmin University of China, China, 2Tsinghua University, China


A Novel Ensemble Approach for Click-Through Rate Prediction based on Factorization Machines and Gradient Boosting Decision Trees

Xiaochen Wang, Gang Hu, Haoyang Lin, Jiayu Sun

University of Electronic Science and Technology of China, China

Research Session 9: Text Analysis

Time: 13:30-15:30, August 3, 2019

Location: 2F Yuegui Hall

Chair: Xujian Zhao


Multi-label Text Classification: Select Distinct Semantic Understanding for Different Labels

Wei Sun, Xiangying Ran, Xiangyang Luo, Yunlai Xu, Chongjun Wang

Nanjing University, China


A New Feature Selection Algorithm based on Category Difference for Text Categorization

Wang Zhang1, Chanjuan Chen2, Lei Jiang1, Xu Bai1

1Chinese Academy of Sciences, China, 2China National Machinery Industry Corporation, China


Opinion-aware Knowledge Embedding for Stance Detection

Zhenhui Xu1, Qiang Li2, Wei Chen1, Yingbao Cui2, Zhen Qiu2, Tengjiao Wang1

1Peking University, China, 2State Grid Information and Telecommunication Group, China


History-driven Entity Categorization

Yijun Duan, Adam Jatowt, Katsumi Tanaka

Kyoto University, Japan

Research Session 10: Social Networks

Time: 13:30-15:30, August 3, 2019

Location: 2F Yingui Hall

Chair: Bin Liu


A Learning Approach for Topic-aware Influence Maximization

Shan Tian1, Ping Zhang2, Songsong Mo1, Liwei Wang1, Zhiyong Peng1

1Wuhan University, China, 2Huawei, China


In Pursuit of Social Capital: Upgrading Social Circle Through Edge Rewiring

Qian Chen1, Hongyi Su1, Jiamou Liu2, Bo Yan1, Hong Zheng1, He Zhao1

1Beijing Institute of Technology, China, 2The University of Auckland, New Zealand


AERIAL: An Efficient Randomized Incentive-based Influence Maximization Algorithm

Yongyue Sun, Qingyun Wang, Hongyan Li

Peking University, China


Time Optimal Profit Maximization in a Social Network

Yong Liu, Zitu Liu, Shengnan Xie, Xiaokun Li

HeiLongJiang University, China

Research Session 11: Information Extraction and Retrieval

Time: 13:30-15:30, August 3, 2019

Location: 2F Yinxing Hall

Chair: Yongpan Sheng


Two-Encoder Pointer-Generator Network for Summarizing Segments of Long Articles

Junhao Li, Mizuho Iwaihara

Waseda University, Japan


Enhancing Joint Entity and Relation Extraction with Language Modeling and Hierarchical Attention

Renjun Chi, Bin Wu, Linmei Hu, Yunlei Zhang

Beijing University of Posts and Telecommunications, China


An Unsupervised Learning Approach for NER based on Online Encyclopedia

Maolong Li1, Qiang Yang3, Fuzhen He1, Zhixu Li1,2, Pengpeng Zhao1, Lei Zhao1, Zhigang Chen2

1Soochow University, China, 2IFLYTEK, China, 3King Abdullah University of Science and Technology, SA


Pseudo Topic Analysis for Boosting Pseudo Relevance Feedback

Rong Yan, Guanglai Gao

Inner Mongolia University, China

Research Session 12: Storage and Indexing

Time: 16:00-18:00, August 3, 2019

Location: 2F Jingui Hall

Chair: Hyuk-Yoon Kwon


FreshJoin: an Efficient and Adaptive Algorithm for Set Containment Join

Jizhou Luo, Wei Zhang, Shengfei Shi, Hong Gao, Jianzhong Li, Tao Zhang, Zening Zhou

Harbin Institute of Technology, China


Apara: Workload-aware Data Partition and Replication for Parallel Databases

Xiaolei Zhang, Chunxi Zhang, Yuming Li, Rong Zhang, Aoying Zhou

East China Normal University, China


An Efficient Top-k Spatial Join Query Processing Algorithm on Big Spatial Data

Baiyou Qiao, Bing Hu, Xiyu Qiao, Laigang Yao, Junhai Zhu, Gang Wu

Northeastern University, China


Which Category Is Better: Benchmarking the RDBMSs and GDBMSs

Pengjie Ding1, Yijian Cheng1, Wei Lu1, Hao Huang2, Xiaoyong Du1

1Renmin University of China, China, 2Wuhan University, China

Research Session 13: Spatial-Temporal Databases

Time: 16:00-18:00, August 3, 2019

Location: 2F Yuegui Hall

Chair: Jianqiu Xu


A Meta-Path-Based Recurrent Model for Next POI Prediction with Spatial and Temporal Contexts

Hengpeng Xu1, Peizhi Wu1, Jinmao Wei1, Zhenglu Yang1, Jun Wang2

1Nankai University, China, 2Ludong University, China


Spatial Temporal Trajectory Similarity Join

Tangpeng Dan1, Changyin Luo1, Yanhong Li2, Bolong Zheng3, Guohui Li3

1Central China Normal University, China, 2South-Central University for Nationalities, China, 3Huazhong University of Science and Technology, China


Multi-View based Spatial-Keyword Query Processing for Real Estate

Xi Duan, Liping Wang, Shiyu Yang

East China Normal University, China


ST-DCN: A Spatial-Temporal Densely Connected Networks for Crowd Flow Prediction

Longlong Xu, Xiansheng Chen, Yue Xu, Wei Chen, Tengjiao Wang

Peking University, China

Research Session 14: Multimedia Databases

Time: 16:00-18:00, August 3, 2019

Location: 2F Yingui Hall

Chair: Xing Xu


A Framework for Image Dark Data Assessment

Yu Liu1, Yangtao Wang1, Ke Zhou1, Yujuan Yang1, Yifei Liu1, Jingkuan Song2, Zhili Xiao3

1Huazhong University of Science and Technology, China, 2University of Electronic Science and Technology of China, China, 3Tencent Inc., China


Supervised Hashing with Recurrent Scaling

Xiyao Fu1,2, Yi Bin2, Zheng Wang2, Qin Wei1, Si Chen3

1GuiZhou University, China, 2University of Electronic Science and Technology of China, China, 3China Electronics Technology Group Corporation, China


Analysis and Management to Hash-Based Graph and Rank

Yangtao Wang1, Yu Liu1, Yifei Liu1, Ke Zhou1, Yujuan Yang1, Jiangfeng Zeng1, Xiaodong Xu1, Zhili Xiao2

1Huazhong University of Science and Technology, China, 2Tencent Inc., China


Discovering Attractive Segments in the User Generated Video Streams

Jie Zhou1, Jiangbo Ai2, Zheng Wang2, Si Chen3, Qin Wei1

1GuiZhou University, China, 2University of Electronic Science and Technology of China, China, 3China Electronics Technology Group Corporation, China

Research Session 15: Machine Learning

Time: 16:00-18:00, August 3, 2019

Location: 2F Yinxing Hall

Chair: Jie Shao


FeatureBand: A Feature Selection Method by Combining Early Stopping and Genetic Local Search

Huanran Xue1, Jiawei Jiang1,2, Yingxia Shao3, Bin Cui1

1Peking University, China, 2Tencent Inc, China, 3BUPT, China


I-mRMR: Incremental Max-Relevance, and Min-Redundancy Feature Selection

Yeliang Xiu1, Suyun Zhao1,2, Hong Chen1,2, Cuiping Li1,2

1Renmin University, China, 2Key Laboratory of Data Engineering and Knowledge Engineering, Ministry of Education, Ministry of Education, China


TRPN: Matrix Factorization Meets Recurrent Neural Network for Temporal Rating Prediction

Haozhe Zhu, Yanyan Shen, Xian Zhou

Shanghai Jiao Tong University, China


Using Sentiment Representation Learning to Enhance Gender Classification for User Profiling

Yunpei Zheng1, Lin Li1, Jianwei Zhang2, Qing Xie1, Luo Zhong1

1Wuhan University of Technology, China, 2Iwate University, Japan

KGMA 2019: The 2nd International Workshop on Knowledge Graph Management and Applications

Time: 9:30-12:00, August 1, 2019

Location: 2F Jingui Hall

Chair: Xin Wang


Invited Talk: Processing SPARQL Queries Over Distributed RDF Graphs - A Partial Evaluation-based Approach

Peng Peng

Hunan University, China


Classification-based Emoji Recommendation for User Social Networks

Yuan Wang, Yukun Li, Fenglian Liu

Tianjin University of Technology, China


Joint Entity and Relation Linking Based on Context Information

Yao Zhao1, Zhuoming Xu1, Wei Hu2

1Hohai University, China, 2Nanjing University, China


Community Detection in Knowledge Graph Network with Matrix Factorization Learning

Xiaohua Shi, Yin Qian, Hongtao Lu

Shanghai Jiao Tong University, China


Research Review on Relationship Extraction of Knowledge Graph

Aoran Li, Xinmeng Wang, Bohan Li

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

DSEA 2019: The First International Workshop on Data Science for Emerging Applications

Time: 15:20-17:00, August 1, 2019

Location: 2F Jingui Hall

Chair: Zhixu Li


PEVR: Pose Estimation for Vehicle Re-identification

Saifullah Tumrani, Zhiyi Deng, Abdullah Aman Khan, Waqar Ali

University of Electronic Science and Technology China, China


The Research of Chinese Ethnical Face Recognition Based on Deep Learning

Qike Zhao1, Tangming Chen2, Xiaosu Zhu2, Jingkuan Song2

1GuiZhou University, China, 2University of Electronic Science and Technology of China, China


Model of Charging Stations Construction and Electric Vehicles Development Prediction

Qilong Zhang1, Zheyong Qiu2, Jingkuan Song1

1GuiZhou University, China, 2Hangzhou Dianzi University, China


Boundary Detector Encoder and Decoder with Soft Attention for Video Captioning

Tangming Chen1, Qike Zhao2, Jingkuan Song1

1GuiZhou University, China, 2University of Electronic Science and Technology of China, China